Tag: traduceri apostilă

apostilari
Posted on / by victor / in Traduceri

Apostilări

Apostila (sau apostilarea) este o procedură impusă de legislația unor state, pentru recunoașterea documentelor eliberate în strainătate. Ambele proceduri reprezintă o confirmare a autenticității ștampilelor și semnăturilor precedente aplicate pe documentele eliberate într-un stat care urmează a fi utilizate în alta țară, prin stampila unei anumite autorități.

Apostila este o procedură simplificată de supralegalizare a unor anumite acte, fiind aplicată doar de către statele care sunt părţi la Convenția cu privire la suprimarea cerinței „supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961. Convenția mai este cunoscut sub numele de „Convenția de la Haga din 1961”. Ștampila specială numită “Apostilă” se aplică pe document doar o sigură dată, de către autoritatea statului de origine a acestuia, astfel încât autoritățile statului pe teritoriul căruia urmează a fi utilizat documentul il vor recunoaște fără supralegalizare sau alte formalități.

Atenție!

 Fiecare act se apostilează în țara în care a fost emis.
Nu se apostilează decât actele emise de către autoritățile statului.

 Cele mai frecvente tipuri de acte care se apostilează în cadrul Camerei Notarilor Publici:

certificate de naștere/căsătorie/deces (cele în format vechi, care nu sunt deja traduse în limbi de circulație internațională), acte de studii, adeverințe medicale sau prin care se atestă domiciliul și cetățenia persoanei, ori adeverințe prin care se atestă vechimea în muncă, certificate de cazier judiciar, documente cu caracter comercial, documente societare (hotărâri ale Adunarii Generale a Asociaților sau ale Consiliului de Administrație, certificate emise de Registrele Societăților Comerciale, acte constitutive etc).

Tipurile de acte care se apostilează de către Tribunale

În temeiul prevederilor legale invocate mai sus, tribunalele aplică apostila pe urmatoarele categorii de acte oficiale române:

hotărâri judecătoreşti (în original/copie legalizată) emise de instantele judecătorești române (hotărârile judecătorești trebuie să fie legalizate de instanța care le-a pronunțat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către președintele instanței);

– acte notariale (de exemplu: declarații notariale, copii legalizate de pe înscrisuri, traduceri legalizate ale unor acte);

– actele originale/copii legalizate care emană de la un executor judecătoresc;

– actele originale emise de Registrul Comerţului, semnate clar și emise cu antetul Ministerului Justiției.

 

Tipurile de acte care se apostilează în cadrul Instituției Prefectului:

Atenție!

Apostila se poate obţine doar la Prefectura din judeţul în care se află domiciliul titularului sau sediul instituţiei emitente a actului. Actele de studii pot fi apostilate pe original doar după ce au fost vizate anterior la instituția competentă din cadrul Ministerului Educației.

 • acte referitoare la starea civilă: certificat de stare civilă (certificat de naștere, de căsătorie, de deces), extras de pe actele de stare civilă, act privind mențiunile înscrise pe actele de stare civilă, certificat de divorț, pe cale administrativă;
 • acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă;
 • acte care atestă componenţa familiei (certificat, atestat);
 • certificate de atestare a domiciliului şi a cetățeniei române;
 • certificate de cazier (judiciar, fiscal etc.)
 • acte care dovedesc calificarea într-o meserie: pregătirea profesională obținută în sistemul de formare profesională pentru adulți (certificat/diplomă de absolvire, certificat de calificare profesională), certificat de competențe profesionale, atestat privind calificarea – pregătire și experiență profesională), certificate de atestare (tehnico-profesională, pentru transportul rutier etc.), certificate/autorizații de traducător, certificate de pregătire profesională (în domeniul transportului rutier de mărfuri etc.), confirmarea autenticității certificatului (dobândit în domeniul transportului naval), adeverințe care atestă calificarea (de consilier juridic, pregătirea profesională a instructorilor de conducere auto etc.);
 • acte privind recunoașterea calificării pentru activitățile profesionale din domeniul medical: certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.), adeverință (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.), atestat (de liberă practică, de studii complementare etc.), recomandare;
 • acte cu caracter fiscal: certificat (de rezidență fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.), adeverință (de venit etc.);
 • acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare, adeverințe prin care se atestă activitatea desfășurată, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate etc.);
 • acte de studii (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a școlii postliceale, diploma de licență – și anexele la aceasta: foi matricole, programe analitice), atestate de echivalare a studiilor, adeverințe (prin care se atestă calificarea profesională – redactată în limba română și în limba engleză – etc.);
 • acte cu caracter medical (adeverintă medicală, certificat de concediu medical, dovadă de vaccinare, referat medical etc.), certificat de încadrare în grad de handicap;
 • certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate;
 • certificate de botez, certificate de cununie, sentinţă de divort bisericesc, adeverințe;
  • alte acte ale autorităților administrației publice centrale și locale: atestat (pentru exercitarea profesiei de agent de pază si ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.), autorizație (de procurare arma si munitie, de libera practica, pentru desfasurarea activitatii de diriginte de santier etc.), aviz (de exercitare a profesiei de asistent social, pentru desfășurarea activității de liberă practică medicală veterinară etc.), brevet de turism, decizie (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare/suspendare a îndemnizatiei pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.), dispoziție (privind numirea unui curator/tutore etc.), hotărâre (privind plasamentul copilului), licență (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.), permis (de armă, de vânătoare etc.);
 • extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi (extras de carte funciară, extras din arhivele naționale sau acte privind calitatea de titular de alocație pentru copii ori faptul că titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la liberă circulație, la exercitiul drepturilor electorale, la calitatea de șomer etc.), eliberate în temeiul legii.